【ROMADIW】歌词 – A-Lin

2021年12月30日

Tengil ko hoso ita
Nomita anini aromi'ad misalisin kita tayni to adawang
Kakamen hanto ato ya kapah ya focingkay
Halikien o wa'ay namo kakamen to tayni makero to
Salikaka mapolong romadiw kita
Salikaka mapolong romadiw
Romadiw
这首歌会让我们身体
自然的扭动起来
很放松 词也配合旋律
一样的简单愉快
Wu 没那么的复杂
Ah 跟着节奏摇摇晃
Ho hi yan 自由在空气流畅
接着唱 yi yan ho hai yan
Hai yan ho I yan hai yan ho I yan
把歌大声唱呀 yi yan ho hai yan ya
Hai yan ho I yan hai yan ho I yan
用力大声唱 我们 yi yan ho hai yan ya
什么都不想 romadiw kita
就跟着kaka 一起 yi yan ho hai yan
没什么好害怕 romadiw kita
就跟着kaka romadiw
Ho yi yo ho yi yan ho yi yan
Hay yan ho hai yan ho way ha hai
Ho yi yan ho yi yan ho yi yan
Hay yan ho hai yan ho way ha hai
Wu 没那么的复杂
Ah 跟着节奏摇摇晃
Ho hai yan 自由在空气流畅
接着唱 yi yan ho hai yan
Hai yan ho I yan hai yan ho I yan
把歌大声唱呀 yi ya ho hai yan ya
Hai yan ho I yan hai yan ho I yan
用力大声唱 我们 yi yan ho hai yan ya
村长办公室报告 现在
Masakero kita
左脚右脚 然后屁股再来摇一摇
Yi ya yan hai yo yan
左脚右脚 然后屁股再来摇一摇
Yi ya yan hai yo yan
左脚右脚 然后屁股再来摇一摇
Yi ya yan hai yo yan
左脚右脚 然后屁股再来摇一摇
Yi ya yan hai yo yan